Prelucrarea datelor dvs. personale pe site-ul Petreadina.ro


"Clientul își dă consimțământul ca datele sale cu caracter personal să poată fi prelucrate în scopul îndeplinirii obiectului contractului de asistență juridică. Prin accesarea paginii web a cabinetului, clientul își dă acordul ca datele privind identitatea online (de ex. adresa IP, sau alte date de acest fel) a acestuia să fie aduse la cunoștința administratorului site-ului.

Aceste date vor fi prelucrate doar în scopul bunei funcționării a activității site-ului și dacă va fi cazul, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale puse în vedere de autoritățile competente.

„Date cu caracter personal” = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Clientului i se aduce la cunoștință că are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul privind acordul său referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Clientul are dreptul de a solicita cabinetului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana sa, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptului de a se opune prelucrării, precum și la dreptul la portabilitatea datelor;

Clientului i se aduce la cunoștință că datele sale cu caracter personal pot fi stocate și după îndeplinirea obiectului de activitate al contractului, în măsura în care legislația specială sub incidența căreia se află cabinetul, precum și statutul profesiei o impun, pentru o durată egală cu perioada de timp menționată în respectivele acte normative.

În cazul în care cabinetul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, cabinetul va furniza clientului, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

În situația în care clientul nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu cararacter personal, astfel cum este prevăzut mai sus, cabinetul este exonerat de culpă în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului, dacă obiectul acestuia nu poate fi realizat decât în urma prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului.

Cabinetul îi aduce la cunoștință clientului că site-ul beneficiază de garanții suficiente astfel încât datele sale cu caracter personal dezvăluite la momentul accesării site-ului să fie prelucrate în acord cu prevederile legale aplicabile și să nu fie dezvăluite altor persoane în afară de cele care se ocupă de administrarea paginii web. Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Avocat Petre Adina-Monica, titularul cabinetului de avocatură, aceasta fiind și persoana care are în administrare pagina web. "


Contact

Avocat Petre Adina, Str. Mircea cel Bătrân nr.141, Constanța, România


Formular de contact: